Selecteer een pagina

Missie

De missie van de Stichting ik geloof in Liefde is handen en voeten geven aan geloven in Liefde. ‘Liefde’ gaat (globaal) over liefde voor jezelf, voor de ander en voor de aarde. Het is een ‘levenskunst’. Wij kiezen voor het begrip ‘liefde’, maar je zou ook kunnen zeggen: vrede, gerechtigheid, barmhartigheid, verbinding, duurzaamheid of saamhorigheid. Geloven in liefde is voor sommige mensen een spirituele weg, anderen kiezen rationeel voor leven vanuit liefde. Iedereen kan namelijk in liefde geloven: christen, moslim, atheïst, vrije spiritueel, boeddhist, soefist, hindoe en alle mensen die in geen enkel hokje of vakje willen passen. Daardoor zijn wij in staat mensen van totaal verschillende achtergronden en leeftijden aan elkaar te verbinden. Wij inspireren al deze groepen en moedigen eenheid aan in plaats van verdeeldheid, liefde in plaats van angst, duurzaamheid in plaats van verspilling en vervuiling. Een multiculturele en multireligieuze samenleving is voor ons een rijkdom.

Verhalen

Wij vertellen heel graag verhalen over de kracht van liefhebben op alle terreinen van het leven. Er worden beelden, woorden en vormen gegeven aan geloven in Liefde. Die vormen kunnen uiteenlopen van letterlijke beelden, tot (allerlei) teksten, tot films, tot theaterproducties, workshops of vieringen.

 

Hieronder vind je aanvullende officiële informatie:

Officiële naamstelling: Stichting Ik geloof in Liefde

Fiscaal nummer: 857006101

Contactgegevens: Lindelaan 90, 1231 CN Loosdrecht, telefoon 06-51069470

Mail: contact@ikgeloofinliefde.nl

Bestuurssamenstelling:

Gert van den Heuvel, voorzitter

Harry de Groot, penningmeester

Mathilda van Ameide, secretaris

Statutaire doelstelling 

De stichting heeft ten doel:

* Het (doen) verspreiden van het gedachtengoed van liefhebben als – levenskunst en het bevorderen van vrede, gerechtigheid, barmhartigheid, verbinding, duurzaamheid en saamhorigheid, voor ieder individu, de samenleving en de aarde, zulks in de meest ruime zin des woords;

* Het inspireren van mensen om te leven vanuit liefde, hen aan te moedigen en te helpen dit in de praktijk vorm te geven en te kiezen voor eenheid in plaats van verdeeldheid, liefde in plaats van angst en duurzaamheid in plaats van verspilling en vervuiling, zulks in de meest ruime zin des woords;

* Het (doen) bevorderen van een multiculturele, multireligieuze en veelkleurige samenleving door mensen te stimuleren te genieten van pluriformiteit, onderlinge verbindingen aan te gaan en uitwisselingen te initiëren, zulks in de meest ruime zin des woords

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

*Het (doen) organiseren en creëren van (culturele) evenementen, activiteiten, workshops, vieringen, cursussen, trainingen en/of bijeenkomsten;

*Het (doen) realiseren en onderhouden van een eigen website;

*Het (doen) realiseren van een groot inspiratieplatform op sociale media;

*Het publiceren van teksten;

*Het (doen) produceren van vormgeving;

*Het (doen) produceren en uitbrengen van (korte) films, (theater)voorstellingen of overige vormen van media;

*Het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;

samen te werken met diverse organisaties en instellingen;

*Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.